KONKURS!

KONKURS!

I. Postanowienia ogólne

 

 1.      Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Troskliwi Rodzice jest firma Profesjonalna Opieka Okołoporodowa Natalia Antonic, ul. Jana Sobieskiego 24, 64-980 Trzcianka- zwana dalej „Organizatorem”.
 2.      Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3.      Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 4.      Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com .
 5.      Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 6.      Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

II. Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadanie zgody opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią punktu dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook

e) biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. Uczestnik umieszczający swoje zdjęcia w Konkursie Zdjęciowym wyraża zgodę na wykorzystanie tych zdjęć w celu opublikowania zdjęć na profilach społecznościowych Organizatora, a także oświadcza, że wstawiane zdjęcia jest jego własnością.

 

III. Miejsce, czas i zasady konkursu

1. Konkurs jest dostępny na portalu społecznościowym Facebook na profilu Troskliwi Rodzice.

2. Termin obowiązywania Konkursu od 05.05.2020r do 08.05.2020r do północy.

3. Zadanie konkursowe: 

 •        Dodaj zdjęcie pod postem konkursowym, na którym pokażesz jak przygotowujesz się do 4 trymestru ciąży lub jak przebiega Twój 4 trymestr ciąży

 

4. Uczestnik konkursu może dodać tylko 1 zdjęcie.

5. Wśród wszystkich zamieszczonych zdjęć, po zakończeniu konkursu, komisja wybierze jedno zdjęcie, które zostanie opublikowane wraz z imieniem i nazwiskiem autora po zakończeniu konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook na profilu Troskliwi Rodzice oraz na stronie internetowej www.troskliwirodzice.com

7. Organizator dokona oceny zdjęć i ogłosi zwycięzcę na profilu Facebook – Troskliwi Rodzice

8. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w niedzielę 10 maja 2020.

 

IV. Nagrody dla Uczestników

 1.      Nagrodą (dalej: „Nagrody”) w konkursie jest konsultacja chustowa z nauką wiązania w chustę odbywana online lub jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli – osobiście na terenie Poznania bądź Trzcianki.
 2.      Czas na wykorzystanie nagrody: do końca roku 2020.

 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1.      Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. III . 3. Regulaminu
 3.      Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na mediach społecznościowych Organizatora.
 4.      Uczestnik jest zobowiązany do odbioru nagrody w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 5.      Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.
 6.      O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2.      Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) nie ukończyli 18 lat i nie posiadają zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora

 1.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3.      Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4.      W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

VIII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1.      Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: natalia@troskliwirodzice.com
 2.      Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko, adres e-mail i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3.      Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4.      Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.05.2020r. do odwołania.
 2.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 troskliwirodzice.com Wszelkie prawa zastrzeżone.